‘Bleech fir dat mannst ze soen’: Den John King deelt erstaunlech Covid -Zuelen – CNN Video